English

LABORATORIJA

Kontrola kvaliteta sirovih i gotovih proizvoda vrši se redovno u sopstvenoj laboratoriji, a povremeno, i u drugim, akreditovanim laboratorijama.

Laboratorija poseduje uređaje. Tu su vage, sušnica, peć za žarenje uzoraka, sita za primese, mlinovi za mlevenje uzoraka.

Laboratorija poseduje i brzi analizator za žitarice Dickey-John. Za kompleksnija ispitivanja tehnoloških karakteristika gotovih proizvoda laboratorija poseduje: farinograf, amilograf i ekstenzograf proizvođača "Brabender".

Takođe, laboratorija poseduje i brzi analizator zrna - Infratec 1241 sa radijusom merenja 570-1100 nm, zbog čega je vodeći tester u svetu kada se radi o merenju vlage i proteina zrna žitarice.

Analize zrna žitarica pomoću uređaja Infratec 1241
Pšenica Kukuruz
sadržaj proteina (%) sadržaj ulja (%)
sadržaj vode(%) sadržaj proteina (%)
sadržaj glutena(%) sadržaj vode (%)
W - indeks sadržaj skroba (%)
 

Obim akreditacije

Fizička i hemijska ispitivanja: hrana i hrana za životinje
Predmet ispitivanja
materijal / proizvod
Vrste ispitivanja i / ili
karakteristika koja se meri
(tehnika ispitivanja)
Hrana

- Pšenica
Određivanje sadržaja vode
Određivanje sadržaja primesa
Određivanje zapreminske mase
Određivanje sadržaja proteina
Određivanje sadržaja glutena
Određivanje W - indeksa
- labaratorijsko brašno
od pšenice
Određivanje fizičkih osobina
Brabenderovim farinografom:
-moć upijanja vode u %
-vreme razvoja testa u min.
-stabilitet testa u min.
-stepen omekšanja u FJ
-kvalitetni broj
-kvalitetna grupa
Određivanje fizičkih osobina
Brabenderovim ekstenzografom:
-energija u cm2
-rastegljivost u mm
-maksimalni odnosni broj 0/R
Određivanje aktivnosti alfa amilaze
Brabenderovim amilografom:
-maksimalni viskozitet u AJ
- pšenično brašno
(namenska brašna
T-500, T-850)
Određivanje sadržaja vode
Određivanje sadržaja pepela
Određivanje fizičkih osobina
Brabenderovim farinografom:
-moć upijanja vode u %
-vreme razvoja testa u min.
-stabilitet testa u min.
-stepen omekšanja u FJ
-kvalitetni broj
-kvalitetna grupa
Određivanje fizičkih osobina
Brabenderovim ekstenzografom:
-energija u cm2
-rastegljivost u mm
-maksimalni odnosni broj 0/R
Određivanje aktivnosti alfaamilaze
Brabenderovim amilografom:
-maksimalni viskozitet u AJ
Hrana i hrana za
životinje


- kukuruz
Određivanje sadržaja vode
Određivanje sadržaja primesa
Određivanje zapreminske mase
Određivanje sadržaja proteina
Određivanje sadržaja ulja
Određivanje sadržaja skroba
 
Uzorkovanje
Predmet uzorkovanja
materijal / proizvod
Vrsta uzorkovanja
Pšenica i kukuruz 1. za utvrđivanje fizičkih osobina pri prijemu
2. za utvrđivanje fizičkih osobina pri skladištenju
Griz, krupica, namenska brašna
(T-500, T-850)
1. za fizičkohemijska ispitivanja